توسعه
طراحی
بازاریابی
توسعه
طراحی
بازاریابی
توسعه
طراحی
بازاریابی
Development ۹۰%
Design ۸۰%
Marketing ۷۰%
Development ۹۰%
Design ۸۰%
Marketing ۷۰%
Development ۹۰%
Design ۸۰%
Marketing ۷۰%
Development ۹۰%
Design ۸۰%
Marketing ۷۰%
Development ۹۰%
Design ۸۰%
Marketing ۷۰%
Development ۹۰%
Design ۸۰%
Marketing ۷۰%
Development ۹۰px
Design ۸۰px
Marketing ۷۰px
Development ۹۰px
Design ۸۰px
Marketing ۷۰px
Development ۹۰point
Design ۸۰point
Marketing ۷۰point