گرید با آیکون پیشفرض

استایل : آیکون پیشفرض

مقیاس گریدی

استایل : مقیاس با چرخش

ساید گریدی

استایل : محو با اسلاید محتوا

آیکون گریدی

استایل : اسلاید پایین با آیکون

گرید فلیپ

استایل : فلیپ عمودی

گرید بدون انیمیشن

استایل : بدون انیمیشن

گرید اسلاید به خارج

استایل : اسلاید بالا

گرید متن اولیه

استایل : متنی

گرید اسلاید به چپ

استایل : اسلاید از چپ

اسلاید گریدی بالا

استایل : اسلاید از بالا