رسانه ای پیشفرض

استایل : پیشفرض

مدیا گریدی حاشیه دار

استایل : حاشیه دار مقیاسی

رسانه ای نامرتب با محو شدگی

استایل : سالید با محوشدگی به داخل

مدیا نامرتب با مقیاس راست

استایل : مقیاس با چرخش راست

اسلاید نامرتب رسانه

استایل : اسلاید با عنوان

مدیا رسانه ای  با مقیاس

استایل : مقیاس با محتوای بلاک

اسلاید گریدی رسانه

استایل : اسلاید با بخش جداگانه

فلیپ گریدی مدیا

استایل : فلیپ افقی با محو شدگی

گرید محوشدگی رسانه

استایل : محوشدگی با محتوای بلاک

اسلاید گریدی مدیا

آیتم : اسلاید در عنوان