گرید نامرتب

استایل : پیش فرض

نامرتب و محو به داخل

استایل : محو به داخل

نامرتب با گرید آیکونی

استایل : آیکون اسلاید به داخل

اسلاید گریدی نامرتب

استایل : اسلایدر از چپ

نامرتب به بالا

استایل : بالا

گرید پوششی نامرتب

استایل : پوششی نامرتب

گرید نامرتب محوشدگی

استایل : محوشدگی به داخل

مقیاس گریدی نامرتب

استایل : مقیاس با چرخش

اسلاید گریدی نامرتب

استایل : اسلایدر از راست

اسلاید گریدی نامرتب

استایل : اسلاید با محتوا