مقیاس گریدی

استایل : مقیاس با چرخش

ساید گریدی

استایل : محو با محتوای اسلایدی

آیکون گریدی

استایل : اسلاید با آیکون

گرید فلیپی

استایل : فلیپ عمودی

گرید اسلاید خارجی

استایل : اسلاید به بالا و اسلاید خارج

گرید اسلاید خارجی

استایل : اسلاید به بالا و اسلاید خارج

گرید متن در چپ

استایل : متنی

گرید اسلاید چپ

استایل : اسلاید از چپ

گرید اسلاید بالا

استایل : اسلاید از بالا