ویژگی های نوشته گریدی

 • بهترن قالب فروشگاهی
 • دکمه های جذاب و زیبا
 • لیست فیلتری زیبا
 • لیست زیبای چندبخشی
 • بهترن قالب فروشگاهی
 • دکمه های جذاب و زیبا
 • لیست فیلتری زیبا
 • لیست زیبای چندبخشی
 • بهترن قالب فروشگاهی
 • دکمه های جذاب و زیبا
 • لیست فیلتری زیبا
 • لیست زیبای چندبخشی

ابزاروردپرس بهترین تیم در وردپرس ایران

ابزاروردپرس بهترین است

صفحه بندی گریدی

استایل تصویز : به صورت پیشفرض ۶ ستونه

صفحه بندی گریدی

استایل تصویز : به صورت پیشفرض ۴ ستونه

صفحه بندی گریدی

استایل تصویز : به صورت پیشفرض ۴ ستونه و چرخشی

صفحه بندی گریدی

استایل تصویز : اسلاید از چپ ۴ ستونه و ۲ ردیفه

صفحه بندی گریدی

استایل تصویز : اسلاید با محتوا