دکمه کلاسیک

دکمه فلت

دکمه حاشیه دار

دکمه ۳ بعدی

دکمه گرادیانت دار