عدسی تکدید | عینک سازی بینا

عدسی عینک طبی

عدسی تکدید

عدسی تکدید عدسی است که یک طرف آن کاو و طرف دیگرش تخت باشد.این عدسی‌ها در برخی عینک‌های بسیار ته استکانی استفاده شده و تصویر از سمت تخت آن wide و از سمت فرو رفتهٔ آن تنها کوچک می‌شود.زمانیکه سن افراد به حدود چهل سال می‌رسد ، چشم قدرت تطابق خود را از دست می‌دهد و در نتیجه بدون عینک نمی‌توان مطالعه کرد یا اجسام نزدیک را بخوبی دید.این مسئله برای افرادی که پیش از آن به عینک نیاز نداشته اند چندان مشکل ساز نیست چون با مراجعه به متخصصین و خرید عینک مناسب مشکل حل می شود ولی افرادیکه پیش از آن هم عینک داشته‌اند با مشکل پیچیده‌تری مواجه می‌شوندچون باید همیشه دو عینک همراه خود داشته باشند.عینک های دوکانونه ، چندکانونه و تدریجی یک راه حل مناسب برای این مسئله می‌باشد.در این سمت محصولات ،  متداول ترین راه حل ها همراه با تصاویر گویا ارائه شده است و شما می‌توانید بهترین محصول و عدسی را با توجه به سلیقه و شرایط خودتان انتخاب نمایید.

بالا